Unica có chính sách hoàn tiền đại lý không?

Unica chưa có chính sách hoàn tiền cho đại lý. Unica phân thành các mốc đại lý từ 10-100 triệu để đại lý chọn gói phù hợp với khả năng phân phối của đại lý.