Đơn hàng bị hoàn học phí, tôi có doanh thu không?

Hoa hồng AFF dựa trên doanh thu học viên thanh toán cho khóa học.
Nếu khách yêu cầu hoàn học phí. Bạn sẽ không được hoa hồng.
Trường hợp Unica đã thanh toán hoa hồng cho bạn, số tiền này sẽ được trừ vào doanh thu tháng tiếp theo.