Hình thức đại lý của Unica như thế nào?

Đại lý là hình thức ký quỹ, nạp tiền trước vào hệ thống, sau đó sử dụng tiền hệ thống để mua khóa học Unica với giá Bigsale. Đại lý sẽ nhận được mức ưu đãi từ 50-80% doanh thu.