Tài khoản đại lý có bị giới hạn khóa học?

Tài khoản đại lý được quyền mua tất cả khóa học online tại Unica.