Tiêu chuẩn, quy định khóa học và video

Yêu cầu về khóa học, video

  1. Tổng thời lượng khóa học: Tối thiếu 120 phút
  2. Số lượng video trong khóa học: Tối thiểu 25 video
  3. Video không chứa Logo, website, fanpage, số điện thoại... của giảng viên/đơn vị đối tác (chỉ được dán logo Unica)
  4. Tên khóa học: Phải tạo ấn tượng, tạo hứng thú cho học viên, làm nổi bật vấn đề mà khóa học sẽ giải quyết
  5. Tên bài học không được viết hoa toàn bộ

Yêu cầu chất lượng video