Cách cài đặt thanh toán Affiliate

Các hình thức nhận thanh toán như tài khoản Ngân Lượng, tài khoản Paypal và tài khoản ngân hàng. 

Để nhận được thanh toán từ Unica, bạn hãy hoàn thành đẩy đủ thông tin thanh toán theo hướng dẫn sau:

1. Vào link:http://unica.vn/dashboard/setting/payment

2. Điền đầy đủ thông tin trong các danh mục

 

Khi thu nhập từ 500.000 trở lên, bạn sẽ được thanh toán vào tài khoản trước ngày 15 tháng sau.